Kft. alapítás és más fontos tudnivalók

Mi a korlátolt felelősségű társaság?
A korlátolt felelősségű társaság (kft.) jogi személyiséggel rendelkező gazdasági társaság, amely előre meghatározott összegű törzsbetétekből álló törzstőkével (jegyzett tőkével) alakul. A társaság tagjai kizárólag a társasági szerződésben rögzített törzsbetéteik szolgáltatására és az esetleg megállapított egyéb vagyoni hozzájárulás (mellékszolgáltatás) teljesítésére kötelesek. A társaság vagyona által nem fedezett tartozásokért - a törvényben meghatározott kivétellel - a tagokat nem terheli felelősség.

Mekkora törzstőkével alapítható kft.?
A törzstőke a tagok törzsbetéteinek összességéből áll. A törzsbetét a tagok vagyoni hozzájárulása, amely pénzbeli betétből, illetve nem pénzbeli betétből (apport) tevődik össze. A nem pénzbeli hozzájárulás bármilyen vagyoni értékkel rendelkező dolog, szellemi alkotáshoz fűződő vagy egyéb vagyoni értékű jog - ideértve az adós által elismert vagy jogerős bírósági határozaton alapuló követelést is - lehet. A tag munkavégzésre vagy más személyes közreműködésre, illetve szolgáltatás nyújtására irányuló kötelezettségvállalását nem pénzbeli hozzájárulásként figyelembe venni nem lehet.
 
Mekkora összeg lehet a tagok hozzájárulása?
A tagok törzsbetétei különböző mértékűek lehetnek, az egyes törzsbetétek nagysága azonban nem lehet kisebb százezer forintnál. A törzsbetétnek forintban kifejezettnek és tízezerrel maradék nélkül oszthatónak kell lennie. A kft. törzstőkéje ötszázezer forintnál kevesebb nem lehet. A társaság bejegyzésére csak azután kerülhet sor, ha a bejegyzési kérelem benyújtásáig minden egyes pénzbeli hozzájárulásnak legalább a felét a társaság számlájára befizették. Ha a pénzbeli hozzájárulások teljes összegét a társaság alapításakor nem fizették be, a fennmaradó összegek befizetésének módját és esedékességét a társasági szerződésben kell meghatározni. A társaság cégbejegyzésétől számított egy éven belül valamennyi pénzbeli hozzájárulást be kell fizetni.
 
A nem pénzbeli hozzájárulást a társasági szerződésben szabályozott időben és módon kell a társaság rendelkezésére bocsátani. Ha alapításkor a nem pénzbeli hozzájárulás értéke eléri a törzstőke felét, akkor ezt alapításkor teljes egészében a társaság rendelkezésére kell bocsátani. Ha a nem pénzbeli hozzájárulást a társaság alapításakor nem bocsátották teljes egészében a társaság rendelkezésére, akkor ezt a társaság cégbejegyzésétől számított három éven belül teljesíteni kell.
 
Hogyan történik a kft. bejegyzése?
A gazdasági társaság alapítását a társasági szerződés megkötésétől (aláírásától) számított harminc napon belül - bejegyzés és közzététel végett - be kell jelenteni a székhely szerint illetékes megyei (fővárosi) cégbíróságnak. Ezt a határidőt érdemes betartani, mert a cégbíróság 50 000 forinttól 500 000 forintig terjedő pénzbírsággal sújthatja azt a személyt, aki ezt elmulasztja.
 
Ha a társaság létrejöttéhez - a tevékenysége folytán - alapítási engedély szükséges, a cégbírósági bejelentést az engedély kézhezvételétől számított tizenöt napon belül kell teljesíteni . A gazdasági társaság a cégjegyzékbe való bejegyzéssel, a bejegyzés napjával jön létre . A cégbejegyzési eljárásban a jogi képviselet kötelező. A cégbejegyzésre irányuló kérelmet a cég székhelye szerint illetékes cégbíróságon a cégformának megfelelő, a jogi képviselő által aláírt papíralapú, vagy elektronikus nyomtatványon kell - e törvényben meghatározott módon és a mellékletekkel együtt - előterjeszteni. A kérelemnek tartalmaznia kell az adott cégformára vonatkozóan e törvényben meghatározott adatokat, kivéve azokat, amelyeket a cégbíróság hivatalból jegyez be a cégjegyzékbe.
 
Mit kell csatolni a bejegyzési kérelemhez?
A cégbejegyzés iránti kérelemhez mellékletként csatolni kell:
•  a társasági szerződést;
•  hatósági engedélyt, ha engedélyköteles tevékenységet kíván folytatni a társaság;
•  amennyiben a cég névfoglalással élt a névfoglalást elrendelő végzés másolatát;
•  a székhelyül, telephelyül, fióktelepül szolgáló ingatlan használatára feljogosító okiratot;
•  ha külön jogszabály előírja külföldi cég vagy más szervezet tagsága esetén a külföldi cég három hónapnál nem régebbi cégkivonatát és annak magyar nyelvű hiteles fordítását, illetve annak hiteles fordításban történő igazolását, hogy a céget vagy más szervezetet a hazai joga szerint nyilvántartásba vették, illetve az az okiratot, amelyből képviselőjének a képviseletre való jogosultsága megállapítható;
•  a külföldi személy magyarországi kézbesítési megbízottjának a megbízására, illetve a megbízás elfogadására vonatkozó teljes bizonyító erejű magánokiratot vagy közokiratot;
•  a vezető tisztségviselők, felügyelőbizottsági (ellenőrző bizottsági) tagok, a könyvvizsgáló, illetve a szövetkezet, az erdőbirtokossági társulat, a vízgazdálkodási társulat tisztségviselőinek a megválasztást elfogadó, az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozatát, a közkereseti társaság és a betéti társaság vezető tisztségviselőinek kivételével, ha a képviseletet valamennyi tag ellátja, valamint a megválasztásának időtartamát tartalmazó okiratot;
•  elektronikus aláírás esetében az elektronikus címpéldány tanúsítványa
•  ha a könyvvizsgáló szervezet, a könyvvizsgálatot ellátó személynek a megválasztást elfogadó, az összeférhetetlenségre is kiterjedő nyilatkozatát;
•  ingatlan nem pénzbeli hozzájárulásként történő szolgáltatása esetén az ingatlan - három hónapnál nem régebbi tulajdoni lapját, melyből az ingatlannal való rendelkezés jogcíme legalább széljegy formájában megállapítható; a tulajdoni lapon a következő bejegyzésre váró széljegy jogosultjaként csak a nem pénzbeli hozzájárulást szolgáltató személy vagy szervezet szerepelhet;
•  a jogszabályban meghatározott mértékű illeték és közzétételi költségtérítés megfizetésének igazolását;
a jogi képviselő meghatalmazását, illetve képviseleti jogának igazolását;
•  az adószám megállapításához szükséges, az általános forgalmi adó alanyának az adóköteles tevékenysége megkezdésének bejelentésével összefüggő nyilatkozatot ).
Ezen túlmenően kifejezetten korlátolt felelősségű társaság esetén csatolni kell:
•  a tagjegyzéket, közös tulajdonú törzsbetét esetében a résztulajdonosok és a képviselőjük feltüntetésével;
•  a vagyoni hozzájárulással kapcsolatban: hitelintézet igazolása a pénzbeli hozzájárulás befizetéséről vagy ügyvéd által ellenjegyzett vagy közjegyző által közokiratba foglalt ügyvezetői nyilatkozat a pénzbeli hozzájárulásnak a társaság rendelkezésére bocsátásáról, illetve bejegyzett társaság esetében a létesítő okiratban (a legfőbb szerv határozatában) meghatározottak szerint történő befizetésről szóló igazolás;
•  ügyvezetői nyilatkozat a nem pénzbeli hozzájárulás rendelkezésre bocsátásáról a tagoknak a nem pénzbeli hozzájárulás értékelésére vonatkozó nyilatkozatával együtt.
 
A cégbejegyzési kérelem elektronikus úton történő benyújtása
A cég bejegyzése iránti kérelem - a társaság választása alapján - elektronikus úton is benyújtható. A cégbírósághoz elektronikus úton benyújtott kérelmek érkezéséről a Cégtörvényben meghatározott feltételek fennállása esetén a cégbíróság elektronikus tanúsítványt küld a jogi képviselőnek. Elektronikus cégeljárás esetén a cégbíróság a cégre vonatkozó iratokat elektronikus okirat formájában tartja nyilván. A jogi képviselő feladata az általa készített okiratok mellett a cégbejegyzési kérelem mellékletét képező, nem általa készített okiratok (pl. tulajdoni lap másolata, hatósági engedély, a hitelintézet igazolása a pénzbetétek befizetéséről) elektronikus okirati formába történő átalakítása is. A hatóságok, pénzügyi intézmények vagy más szervek által kiadott - törvény eltérő rendelkezésének hiányában - minősített elektronikus aláírással ellátott elektronikus dokumentum közvetlenül csatolható a kérelemhez.
 
A jogi képviselő az eredetileg nem elektronikus formában készült okiratok megőrzéséről gondoskodik. A jogi képviselő köteles a papíralapú okiratot a cégbíróság felhívására bemutatni az elektronikus okirattal való egyezőség megállapítása érdekében, ha e tekintetben a cégbíróságnak alapos kétsége merül fel. Az országos ügyvédi levéltárban elhelyezett okiratok bemutatásáról a Magyar Ügyvédi Kamara, a közjegyzői levéltárban elhelyezett okiratok bemutatásáról pedig a közjegyzői levéltár vezetője gondoskodik. A bejegyzési kérelmet és annak mellékleteit a jogi képviselő elektronikus okirat formájában, elektronikus úton a Cégszolgálathoz küldi meg. A bejegyzési kérelem benyújtására vonatkozó határidők szempontjából a Cégszolgálathoz érkezés időpontja irányadó.
 
Az eljárási illetéket és a közzétételi költségtérítést elektronikus úton kell megfizetni a bejegyzési kérelem benyújtását megelőzően, a Cégszolgálat honlapjáról letöltött illeték, valamint költségtérítési ügyazonosító szám feltüntetésével. Az illeték és a költségtérítés befizetésének összegéről és időpontjáról a Magyar Államkincstár - a bejegyzést kérő jogi képviselőjének minősített elektronikus aláírással ellátott kérelmére, amelyben az ügyazonosító számokat fel kell tüntetni - egy munkanapon belül elektronikus úton fokozott biztonságú aláírással ellátott igazolást küld. Az igazolásokat a bejegyzési kérelemhez mellékelni kell.
 
A Cégszolgálat az elektronikus okiratot informatikai szempontból megvizsgálja. Ha a bejegyzési kérelem informatikai szempontból szabályszerűen került benyújtásra, a Cégszolgálat haladéktalanul továbbítja az illetékes cégbírósághoz. Ha a bejegyzési kérelem és mellékletei informatikai szempontból hibásak vagy hiányosak, a Cégszolgálat az iratokat az erre vonatkozó tájékoztatással továbbítja a cégbírósághoz. Ebben az esetben a bejegyzési kérelmet be nem nyújtottnak kell tekinteni.
 
A Cégszolgálat a kérelem megérkezéséről, és arról, hogy azt milyen tájékoztatással továbbította a cégbírósághoz, a kérelem cégbírósághoz való sikeres továbbításával egyidejűleg elektronikus igazolást küld a jogi képviselőnek.
A cégbíróság a jogi képviselővel elektronikus úton közli a bejegyzési eljárás során hozott végzéseket. Az elektronikus úton közölt végzést a jogi képviselő elektronikus rendszere által kiállított visszaigazolásban megjelölt időpontban kell kézbesítettnek tekinteni. A tanúsítványt, a bejegyző és a bejegyzési kérelmet elutasító végzést a cégbíróság írásban is megküldi.
 
A cég bejegyzésére irányuló kérelem előterjesztése papíralapú formában
A cégbejegyzési kérelmet egy példányban kell benyújtani, a mellékletek pedig fajtánként legalább két példányban, a létesítő okirat és az aláírási címpéldány pedig legfeljebb öt példányban nyújtható be a cégbírósághoz. A mellékletek egy eredeti példánya a cégbejegyzést követően a cégiratok között marad, a cég létesítésére vonatkozó okirat, illetve az aláírási címpéldányok esetleges további példányait pedig a cégbíróság - bejegyzési záradékkal ellátva - a cégbejegyzésre vonatkozó végzéssel együtt kézbesíti a bejegyzést kérőnek.
 
A cégbejegyzésre irányuló eljárás illetékét és a közzétételi költségtérítést a bejegyzési kérelem benyújtását megelőzően a Magyar Államkincstár elektronikus fizetési rendszerén keresztül, elektronikus úton is meg lehet fizetni. Ennek során a Ctv. 37. § (4) bekezdésében foglaltakat kell alkalmazni.
 
Milyen költségei vannak a cégbejegyzésnek?
A cégbejegyzéssel kapcsolatban felmerülő költségek:
•  A társasági szerződés elkészítésének, ügyvédi ellenjegyzésének, cégeljárásban való jogi képviseletnek a díja (kizárólag a felek megállapodásától függ);
•  a hiteles cégaláírási nyilatkozat (aláírási címpéldány) díja: a névaláírás és cégjegyzés valódiságának tanúsításáért aláírásonként 1000 Ft munkadíj jár, de a közjegyző költségként számíthatja fel azokat a készkiadásait (pl. leírási díj), amelyek az adott ügyben a közjegyzői tevékenység ellátásával kapcsolatban merültek fel;
•  ingatlanapport esetén a hiteles tulajdoni lap másolatáért 4000 forintot kell az ingatlan fekvése szerint illetékes földhivatal pénztárába készpénzben befizetni;
•  külföldi cégkivonat magyar nyelvű fordításának az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Iroda által végzett hitelesítéséért oldalanként 300 forint illetéket kell fizetni;
•  a társaság tagjai minden egyes pénzbeli betét legalább felét kötelesek a társaság javára befizetni;
a cégbejegyzési eljárás illetéke 2005. január 1-jétől 100 000 forint (korábban 80 000 forint volt);
•  közzétételi költségtérítésként 25 000 forintot kell az Igazságügyi Minisztérium 10032000-01483305-00000000 számlájára a cégbíróságokon beszerezhető készpénzátutalási megbízáson (csekken) megfizetni.
•  Ha 2005. szeptember 1-jétől a cég a bejegyzési kérelmét az elektronikus cégeljárás keretében elektronikus okiratként küldi meg az IRM Céginformációs és az Elektronikus Cégeljárásban Közreműködő Szolgálata (röviden: Cégszolgálat) útján a cégbíróságnak, a közzétételi költségtérítés bejegyzés esetén csak 5000 Ft.
 
Milyen adatszolgáltatási, bejelentési kötelezettségek vannak?
A kft. a bejegyzés iránti kérelem (kitöltött nyomtatvány) és az ahhoz fűzött mellékletek benyújtásával kéri az adószám megállapítását, ezzel teljesíti az adóhatósághoz történő bejelentkezési kötelezettségét is. A cégbíróság számítógép útján továbbítja az adóhatóságnak az adószám megállapításhoz szükséges, valamint az adózási mód választásával kapcsolatos adatokat, az adóhatóság pedig nyomban megküldi a cégbíróságnak a társaság adószámát (a kérelem benyújtását is igazoló tanúsítványon szerepel a cég adószáma és KSH száma is).
 
A gazdasági társaságok az adóhatósági bejelentkezéstől számított 15 napon belül kötelesek az adóhatósághoz írásban, az erre a célra rendszeresített nyomtatványon bejelenteni:
•  iratai őrzésének helyét, ha az nem azonos az adózó székhelyével vagy lakóhelyével;
•  a naptári évtől eltérő üzleti év mérlegforduló napját;
•  jogelődjének adóazonosító számát;
•  a kft. tulajdonosának (tulajdonosainak), valamint a kft. vezető tisztségviselőinek adóazonosító jelét, vagy ha azzal nem rendelkezik, akkor az adóazonosító jel közlése végett a törvényben meghatározott adatokat;
•  a cég létesítő okiratában nem szereplő, de ténylegesen végzett tevékenységet a KSH által kiadott nómenklaturában, ha a cég a tevékenység végzését a bejelentésig megkezdte.
•  Ha az adóköteles (bevételszerző) tevékenység folytatásához engedély, jóváhagyás, záradék szükséges, ennek megszerzését a jogerős engedély, jóváhagyás, záradék közlésétől számított 15 napon belül szintén be kell jelenteni az adóhatóságnak.
 
Bankszámlanyitás
A gazdasági társaságok - ha a jogszabály kivételt nem tesz - kötelesek pénzeszközeiket - a készpénzben teljesíthető fizetések céljára szolgáló pénzeszközök kivételével - bankszámlán tartani, pénzforgalmukat bankszámlán lebonyolítani, s ennek érdekében bankszámlaszerződést kötni. A tagoknak a cégbejegyzési kérelem benyújtásáig minden egyes pénzbeli betétnek legalább a felét a társaság számlájára be kell fizetniük, és a pénzbetétek befizetésének hitelintézeti igazolását a cégbejegyzési kérelemhez csatolni kell.
A hitelintézet a kft. társasági szerződésének másolata - illetve a csatolt aláírási címpéldány - alapján köt az alakuló társasággal bankszámlaszerződést, és a folyószámlára be lehet fizetni a pénzbetéteket. A társaság bankszámláján azt követően lehet forgalmat lebonyolítani - a hitelintézet pénzforgalmi számla terhére és javára fizetési megbízást akkor teljesít -, miután a hitelintézet megkapta a cégtől a cégbejegyzési kérelem benyújtásáról szóló tanúsítványt, valamint adószámát és statisztikai számjelét.
 
A számlatulajdonos bankszámla feletti rendelkezéséhez szükséges a nyilvántartásba bejegyzett - vagy bejegyzésre bejelentett - teljes vagy rövidített cégnevének betű szerinti használata, valamint a számlatulajdonos által a bankszámla feletti rendelkezésre bejelentett személy vagy személyek aláírása. Ha törvény vagy a társasági szerződés másként nem rendelkezik, a vezető tisztségviselők és a cégvezető cégjegyzési joga - a bankszámla feletti rendelkezés tekintetében is - önálló.
 
Amennyiben már bejegyzett cég akar pénzforgalmi bankszámla nyitni, az alábbiakat kell a hitelintézetnek benyújtania:
•  30 napnál nem régebbi cégkivonatot,
•  adószámát és statisztikai számjelét.
 
Megszűnt a bankszámlaszám bejelentési kötelezettség
 Fontos változás, hogy 2005. január 1-jétől a társágoknak nem kell külön bejelentenie az APEH felé a pénzforgalmi bankszámlájukat, mivel az adóhatóság a pénzintézetektől kapja meg az adatokat (a pénzintézetek egyébként már korábban is átadták a bankszámlaszámokat). A bejelentést a bankszámlanyitást követő 15 napon belül kellett megtenni az erre rendszeresített nyomtatványon, és ha ez nem történt meg, a társaság bírságra számíthatott. Felhívjuk arra a figyelmet, hogy a bankszámlanyitási kötelezettség teljesítésének elmaradása továbbra is mulasztási bírságot eredményezhet, az első pénzforgalmi bankszámlát az adószámának közlésétől számított 15 napon belül kell megnyitni.

Hasznos cikkek

18 %-os áfa kulcs alá tartoznak2009. júliusi változások ÁFA KULCSOK2010 évi áfa változások2010.08.23-tól illetékmentes a gazdaságátadás2011 05.31-ig Társasági adóbevallás2011 Adóelőleg nyilatkozat2011 Adóelőleg, Családi adókedv., Adójóváírás2011 Adományozás2011 AKTUÁLIS! Cafeteria kártyán!2011 Apeh folyószámlák (nem az összes)2011 Családi adókedvezmény2011 Családi kedv.-elvált szülők pórul járhatnak2011 Magánnyugdíjp. tagság - hová kell fizetni?2011 még kedvezőbb cafeteriás feltételek2011 MNYP - hogyan juthatunk a hozamhoz? 2011 Reálhozam kifiz.részletei magánny.pt. 2011 Vevő adószámát rá kell írni a számlára?2011-es Adóellenőr igazolvány2011-Kinek nem jár családi kedv.? 2011.02.15-ig Egyszerűsített bevallás 2012 Adóváltozások 20122012 Cafeteria változások2012 EVA 2012 Szakképzési hozzáj. és képzés fejl. tám.400%-al akarják emelni a játékadót!5 %-os áfa kulcs alá tartoznak:Adójóváírás...2010-től új szabályok és bírságAdótartozás részletfizetési lehetőségek 2011Adózás alá nem vont keresetÁfa (közösségen kivülről rendelt szoftver áfája)Áfa bevallás gyakoriságaÁfa külföldreÁFA mentesség eseteiÁfa szempontjából nem Eu. területÁfa szempontjából teljesítés hely AKTUÁLISAlkalmi munkavállaló bejelentése 2011Alkami munkaválló - fizetés nélküli szabadságAnyasági támogatásokApeh inkasszóAPEH Számlaszámok 2012APEH ÜSZIK (Pest Megye és Bp.)ÁtvezetésAz szja visszaigénylés szabályai BKV BÉRLET ELSZÁMOLÁSA 2011BT. KFT. tagja - járulékfizetése -Casual, informal, black tie...mit vegyek fel?Családi pótlék 2011Családias könyvelőirodaEgyéni vállakozás indításaEgyéni vállakozóknakEgyéni vállalkozóEgyéni vállalkozó akinek munkaviszonya is vanEgyéni vállalkozó szüneteltetéseEgyéni vállalkozó táppénzeEgyéni vállalkozók: jövedelemadó változások!Egyszerűsített adóbevallás az Apeh segítségévelEgyszerűsített foglalkoztatásÉrvényes pénztárgépek (NAV honlapról)esszéEVA : 2010.12.20-án lejár a bejel. határidő!!!EVA Egyszerűsített Vállalkozói AdóFizetési könnyítési kérelemForditott adózásFuvaros és a külföldi tankolásGaranciával és biztosítássalGazdasági társaságoknakHázi pénztár havi egyenlegének maximumaIdén kevesebb az "egyszerűsített bevalló"Ingatlanok áfaszabályaiInnovációs járulékIparűzési adó bevallásIskolakezdési támogatás, már 25%-os SZJA-valJárulékfizetés 2011-tőlJátékadóJóváírja a különadó-előleget az APEHKafetéria 2010 júniusKezdő cég, cégalapítási teendőkKezdő egyéni vállalkozóKft. alapítás és más fontos tudnivalókKörnyezetvédelmi termékdijMagánnyugdíjpénztárak - vége???-MagánszemélyekMagánszemélyek adóbevallásaMagánszemélyeknekMegszűnés (gazdasági társaság)Megszűnt az öröklési és ajándékozási illetékMelyik bevallás mire valóMérleg-Eredm.-Társasági adó bevallásMi hozható be az unióba vámmentesen 2011-ben Mikor kell és mikor nem bevallást benyújtaniMikor nem kell járulékot fizetni? Minimálbér alatt bekeményít a NAVMobil és non-stopMunkaszüneti napok - 2011Munkavállaló bejelentéseMunkaviszony megszüntetéseNyugdíj : miként örökölhető a befizetett összegOkmányiroda nyitvatartása 2010.05.02-tőlŐstermelő adózásának szabályai 2011Regionális AdófőigazgatóságokRehabilitációs hozzájárulási kötelezettségRendezett munkaügyi kapcsolatokRövidítésekRugalmas és kreatívStart kártyaSzámla (Mit kell tartalmaznia)Személyi jövdelemadó 2009Szerencsejáték negyedéves bevallásSZJA BEVALLÁS SZJA BEVALLÁS 2011SZJA BEVALLÁS 2011 ÉV VÉGÉN SZJA BEVALLÁS PÉNTEKI HATÁRIDŐ!!!SZJA bevallás: típushibák elkerüléseSZJA kedvezmények 2010Szolgáltatói és gyűjtőszámlák teljesítési dátumaTársasági Adó 2009-2010Társasági adókulcs 10%-19%Társasági adóváltozások 2011TeljeskörűTESZOR 08további partnereink:Válassza az Abszolutbalanszot Változhat a jövedéki adó 2012.01.01-től